Vés al contingut

Entitats de naturalesa privada

 • Obligatorietat d'inscripcio de fitxers
 • Garantir el dret d'informació
 • Obtenir el consentiment en el tractament de dades personals
 • Legitimitat del tractament i qualitat de les dades
 • Garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals
 • Secret professional
 • Garantir l'exercici dels drets de les persones
 • Deure de col·laboració amb l'Agència Andorrana de Protecció de Dades

Entitats de naturalesa pública

 • Normes de creació del fitxers i publicació al Butlletí Oficial
 • Garantir el dret d'informació
 • Legitimitat del tractament i qualitat de les dades
 • Garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals
 • Secret professional
 • Garantir l'exercici dels drets de les persones
 • Deure de col·laboració amb l'Agència Andorrana de Protecció de Dades

Accés a les dades per part dels prestadors de serveis

 • La prestació de serveis de dades personals ha d'estar regulada en un contracte que ha de constar per escrit, que permeti acreditar-ne la concertació i el contingut, i s'hi ha d'establir de manera expressa que el prestador de serveis només ha de tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament, i que no les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent de la que figura en el contracte acordat, ni comunicar-les a altres persones, ni tan sols per conservar-les.
 • El contracte també ha d'estipular que, una vegada acomplerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal s'han de destruir o restituir al responsable del tractament, així com qualsevol suport o document en els quals consti alguna de les dades de caràcter personal objecte del tractament.
 • El prestador de serveis ha d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de les dades personals contra la destrucció accidental o il·lícita, la pèrdua accidental, i contra l'alteració, la difusió i l'accés no autoritzats, en particular quan el tractament inclogui la transmissió de dades dins una xarxa i contra qualsevol altre tractament il·lícit de dades personals.
 • En cas que el prestador de serveis destini les dades a una altra finalitat diferent de la pactada, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, serà considerat responsable del tractament, i haurà de respondre personalment de les infraccions en les quals hagi incorregut.