Naturalesa

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades, creada per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, és un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, independent de les Administracions públiques i amb plena capacitat d'obrar.

 

El seu objectiu és protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones, i especialment els relatius a la intimitat.

 

 

Funcions

Són funcions de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades:

 

 • Dictar les instruccions i les recomanacions necessàries per adequar els tractament de dades personals als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
 • Emetre informes, amb caràcter consultiu, en el cas de ser sol·licitats, dels projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació legislativa, dels projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que afectin la protecció de dades de caràcter personal.
 • Emetre les seves opinions entorn a altres lleis o normes que afectin la privacitat de les persones físiques i els tractaments i la seguretat de les dades de caràcter personal.
 • Proposar millores respecte de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
 • Respondre les consultes que les Administracions públiques, les entitats públiques i privades i els ciutadans li formulin sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 • Atendre les peticions que li formuli la ciutadania.
 • Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de protecció de dades personals; en particular mitjançant la realització de campanyes de difusió que es considerin adients, i establien a aquest efecte les previsions pressupostàries que corresponguin conforme a l'article 27 del Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.
 • Redactar, aprovar i publicar la llista de països que disposin de protecció equivalent en matèria de dades personals, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei de protecció de dades personals.
 • Atendre les consultes relatives a la validesa de les comunicacions internacionals de dades personals a països que tenen una legislació que no ofereix un nivell de protecció suficient i inadequat.
 • Resoldre, motivadament sobre la procedència o la improcedència de les sol·licituds d'inscripció, modificació o supressió de fitxers que s'hagin de practicar al Registre Públic d'Inscripció de Dades Personals i efectuar les inscripcions i les actualitzacions de fitxers de dades personals al Registre.
 • Requerir als responsables del tractament i als prestadors de serveis de dades personals objecte d'investigació a la legislació vigent i instar judicialment, si s'escau, el cessament de tractaments i la cancel·lació dels fitxers.
 • Incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors relatius als responsables del tractaments dels fitxers de titularitat privada.
 • Instar la incoació d'expedients disciplinaris als casos d'infraccions comeses per òrgans responsables de fitxers de l'Administració pública andorrana, i comprovar l'efectivitat dels expedients.
 • Elaborar una memòria anual que s'ha de publicar perquè sigui accessible a tothom de forma pública i generalitzada; s'ha de fer accessible a través dels mitjans telemàtics a què fa referència el capítol dotzè del Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades; la memòria ha d'incloure informació sobre l'aplicació de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), i de les altres disposicions legals i reglamentàries sobre protecció de dades.