• Normes de creació del fitxers i publicació al Butlletí Oficial
  • Garantir el dret d'informació
  • Legitimitat del tractament i qualitat de les dades
  • Garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals
  • Secret professional
  • Garantir l'exercici dels drets de les persones
  • Deure de col·laboració amb l'Agència Andorrana de Protecció de Dades