El Registre públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals és l'òrgan de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades a qui correspon vetllar per la publicitat dels fitxers de dades de caràcter personal, amb la finalitat de fer possible l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació i supressió de dades personals d'acord amb l'establert als articles 13 i 22 a 25 de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

 

Per l'acompliment d'aquesta finalitat es configura el registre públic d'inscripció de fitxers de dades personals com una entitat d'accés públic, general i gratuït.

 

Consulta dels fitxers de titularitat privada.