Vés al contingut

Qualsevol persona interessada té dret a ser informada de manera intel·ligible pel responsable del tractament de l'existència o de la inexistència del tractament de dades que l'afecti; i té dret a rebre informació, com a mínim, sobre la finalitat del tractament o dels tractaments, les categories de dades a què es refereixen i els destinataris o tipus de destinataris als quals es comuniquen aquestes dades. Tanmateix, té dret a rebre la comunicació, igualment de manera intel·ligible, de les dades objecte dels tractaments, i a conèixer tota la informació disponible sobre l'origen de les dades; i també té dret a conèixer la lògica utilitzada en els tractaments automatitzats de les dades referides a la persona interessada, almenys en els casos de les decisions automatitzades (veure DRET D'OPOSICIÓ).

 1. El responsable del tractament ha d'informar a la persona interessada dins un termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar del moment en què rebi la sol·licitud escrita i signada de la persona interessada.
 2. El responsable del tractament ha de facilitar la informació a través dels mitjans que consideri més oportuns, ja sigui mitjançant la visualització directa de les dades, ja sigui per enviament en format imprès, ja sigui per qualsevol altra via que consideri convenient, de tal manera, però, que la informació sigui llegible i intel·ligible.
 3. Tota denegació a l'accés a les dades l'ha de comunicar el responsable, de manera expressa, a la persona interessada, dins un termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar del moment de la recepció de la sol·licitud escrita i signada per la persona interessada, per escrit i ha d'estar motivada.
 4. La denegació de l'accés a les dades o la comunicació defectuosa es pot recórrer davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

 

Exercici del dret d'accés

El responsable del fitxer no pot sotmetre l'exercici del dret d'accés a cap formalitat ni al pagament de cap despesa per part de la persona interessada.

Aquest dret s'exerceix mitjançant petició escrita de la persona interessada.

El dret d'accés és un dret personalíssim i és exercit pel mateix interessat o el seu representant.

Els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió són drets independents de tal manera que l'exercici d'un no és requisit previ per a l'exercici d'un altre.

 

Excepcions a l'exercici del dret d'accés, en fitxers de naturalesa pública

Els responsables de fitxers de naturalesa pública poden rebutjar l'exercici del dret d'accés per les persones interessades quan considerin que pugui posar en perill:

 1. La seguretat pública
 2. Les actuacions administratives destinades a assegurar el compliment de les obligacions tributàries
 3. La prevenció o persecució d'infraccions administratives
 4. La prevenció o persecució d'infraccions penals
 5. L'interès públic o del mateix interessat

 

Models

 • Model d'exercici del dret d'accés (.doc) (.odt)
 • Model de tutela davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret d'accés (.doc) (.odt)