APDA
Ei, sàpigues que en aquest lloc web utilitzem galetes (cookies)!
Aquestes són: 3 cookies tècniques o estrictament necessàries, cap cookie de preferències, cap cookie publicitàries, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més a més, no utilitzem cookies de tercers.
En pots veure tots els detalls així com el nostre avís legal i política de privacitat.
Els botons "Rebutjar cookies" i "personalitzar" estan desactivats ja que únicament emprem cookies tècniques que no requereixen del vostre consentiment.

L'APDA, en el seu web https://apda.ad, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per tal que siguin recollides n’és necessari el consentiment.

Què són les galetes?

Les galetes o cookies són un tipus de fitxer que es descarrega a l’equip d’un usuari/client del web amb la finalitat de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la instal·lació. L'APDA utilitza galetes principalment per a les qüestions següents:

  • Assegurar el funcionament correcte del lloc web de l'APDA.
  • Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma.

La utilització de les galetes per part de l'APDA es deu al propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els serveis web.

Quines dades es recullen?

A les galetes utilitzades per l'APDA no es recull cap dada del client excepte l'acceptació de la política de cookies, en cas de ser acceptada.

Tipus de galetes utilitzades, responsables, termini de conservació i destinataris

Les galetes utilitzades per l'APDA són les següents:

Cookie de sessió:

Finalitat: Permet conservar les preferències de navegació durant la visita de l'usuari al lloc web de l'APDA com l'idioma, l'autenticació a la zona privada. no s'hi conserva cap dada de l'usuari, únicament el codi de sessió assignat en entrar a a plana web.
Durada conservació: 120 minuts en no detectar cap activitat.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.
Token CSRF:

Finalitat: Permet protegir tant l'usuari com el lloc web contra atacs CSRF.
Durada conservació: Durant el període de navegació al lloc web.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.
Cookie d'acceptació de la política de cookies:

Finalitat: Desactivar el bloc de política de cookies en cas que l'usuari l'hagi acceptat per permetre una navegació més fluïda.
Durada conservació: 180 dies màxim.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.

Notificacions

Registre del Delegat de Protecció de Dades (DPD)

La llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) assenyala que els responsables i encarregats de tractament hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD) en els supòsits que la pròpia llei estableix.

Entre els supòsits ens els que s'ha de designar un DPD hi ha que “el tractament el porti a terme l'Administració pública, inclosos els organismes autònoms o les entitats parapúbliques”, tant en qualitat de responsable com en funcions d'encarregat de tractament (article 38.1 de la LQPD).

A més, en l'àmbit de les entitats del sector privat, la LQPD estableix alguns supòsits en els que també és obligatori la designació del DPD tant pels responsables com pels encarregats de tractament.

L'article 38.4 de la LQPD estableix que el responsable o l'encarregat del tractament ha de comunicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades en el termini de deu dies hàbils següents a la data del seu nomenament; s'han de comunicar així mateix els cessaments dels delegats de protecció de dades en qualsevol supòsit.

A més, les empreses que, tot i que no resultin obligades per les previsions de la LQPD, considerin necessari implementar aquesta figura en el si de les seves corporacions poden utilitzar aquest formulari per a procedir a la seva comunicació.

Notificació violació de seguretat

L'article 36 de la LQPD estableix que en cas de violació de la seguretat de les dades personals, el responsable del tractament o l'encarregat han de notificar a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, sense dilació indeguda i, si és possible, en un termini màxim de setanta-dues hores després que n’hagi tingut constància. Si la notificació no es produeix en el termini de setanta-dues hores, s’han de justificar els motius de la dilació. Els interessats afectats també han de ser informats de forma efectiva.

Trobareu el formulari de notificació davant l'APDA de violacions de seguretat a continuació:

Transferències internacionals

Les transferències internacionals només poden fer-se amb garanties adequades com poden ser:

  • Un instrument jurídicament vinculant i exigible entre les autoritats o els organismes públics.
  • Normes corporatives vinculants.
  • Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea o per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
  • Un codi de conducta, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del responsable o de l’encarregat del tractament al tercer país d’aplicar les garanties adequades, incloses les relatives als drets de les persones interessades.
  • Un mecanisme de certificació aprovat de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals de la Unió Europea que tingui validesa general dins de la Unió, juntament amb compromisos vinculants i exigibles del responsable o de l’encarregat del tractament al tercer país d’aplicar les garanties adequades, incloses la relatives als drets de les persones interessades.

La Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals estableix que l'Agència Andorrana de Protecció de Dades avaluarà les garanties adequades adoptades en transferències internacionals de dades a països tercers. L'avaluació podrà ser d'ofici o a petició de la part interessada. Trobareu a continuació el formulari de petició d'Avaluació de Garanties adequades en Transferències Internacionals de Dades de l'APDA:

Designació de Representant

D'acord amb la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals i amb el Decret 391/2022, del 28-9-2022 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals quan responsables o encarregats del tractament no domiciliats al Principat, o no constituïts conforme a les lleis del Principat d’Andorra, fan servir, de forma no ocasional, mitjans de tractament ubicats en el territori andorrà, automatitzats o no, han de designar prop de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades un representant establert al Principat d’Andorra.

S'entén per ocasional, el tractament limitat en el temps o en el nombre d'afectats. Perquè un tractament tingui la consideració d'ocasional el nombre d'afectats a Andorra no pot ser en cap cas superior a un terç del nombre d'interessats totals d'un tractament.

És obligació del responsable i de l'encarregat de tractament comunicar el representant a l'APDA a través del següent formulari així com mantenir actualitzada la present designació amb totes les possibles modificacions que puguin existir.

Tramesa d'informació censal

L'article 17 de la Llei del Cens estableix que la tramesa d’informació censal pot dur-se a terme pels comuns, sense necessitat de consentiment previ dels afectats, als organismes oficials que ho requereixen, quan aquestes dades són necessàries per a l’exercici eficaç de les seves funcions i quan el domicili o la residència és una dada rellevant. S’ha de comunicar a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, que ha de portar un registre específic d’aquestes comunicacions.

Els interessats afectats també han de ser informats de forma efectiva.

Trobareu el formulari de comunicació davant l'APDA de la tramesa del cens parroquial a continuació: