Vés al contingut

Qualsevol persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament que les dades que són objecte de tractament es corregeixin si són errònies.

 1. Per a l'exercici del dret de rectificació, el responsable pot sol·licitar a la persona interessada que aporti els documents necessaris per acreditar la correcció i la realitat de les noves dades, i pot rebutjar la sol·licitud si aquests documents no els ha aportat la persona interessada o el seu representant o no acrediten la realitat de les noves dades.
 2. En qualsevol cas, el responsable del tractament ha de comunicar a la persona interessada la denegació de la sol·licitud, o la correcció efectiva de les dades, dintre d'un període màxim d'un mes, a comptar del moment que rebi la sol·licitud de la persona interessada, si la sol·licitud ja va acompanyada de tots els documents necessaris per comprovar la realitat i la correcció de les noves dades, o a comptar del moment en què el responsable rebi la totalitat d'aquests documents.
 3. La denegació de la sol·licitud s'ha de contestar per escrit i s'ha de motivar, i es pot recórrer davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.
 4. Si les dades que són objecte de rectificació s'han comunicat prèviament, el responsable del tractament té l'obligació de notificar la rectificació al destinatari a qui s'han comunicat, i aquest darrer, si manté el tractament, també n'ha de dur a terme la rectificació.

 

Exercici del dret de rectificació

El responsable del fitxer no pot sotmetre l'exercici del dret de rectificació a cap formalitat, ni al pagament de cap despesa per part de la persona interessada.

Aquest dret s'exerceix mitjançant petició escrita de la persona interessada.

El dret de rectificació és un dret personalíssim i és exercit pel mateix interessat o el seu representant.

Els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió són drets independents de tal manera que l'exercici d'un no és requisit previ per a l'exercici d'un altre.

 

Excepcions a l'exercici del dret de rectificació, en fitxers de naturalesa pública

Els responsables de fitxers de naturalesa pública poden rebutjar l'exercici del dret de rectificació per les persones interessades quan considerin que pugui posar en perill:

 1. La seguretat pública
 2. Les actuacions administratives destinades a assegurar el compliment de les obligacions tributàries
 3. La prevenció o persecució d'infraccions administratives
 4. La prevenció o persecució d'infraccions penals
 5. L'interès públic o del mateix interessat

 

Models

 • Model d'exercici del dret de rectificació (.doc) (.odt)
 • Model de tutela davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret de rectificació (.doc) (.odt)