Vés al contingut

Qualsevol persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament que les dades que són objecte de tractament se suprimeixin.

 1. El responsable del fitxer disposa d'un termini màxim d'un mes, a comptar del moment en què rebi la sol·licitud de la persona interessada, per comunicar-li la supressió efectiva de les dades o la denegació de la seva sol·licitud.
 2. La resolució té per efecte el bloqueig de les dades personals, que s'han de conservar únicament per a la disposició de les administracions públiques i dels tribunals amb l'objecte d'atendre les possibles responsabilitats relatives al tractament, durant el termini de prescripció de les dades. Esgotat el termini, se suprimiran.
 3. En qualsevol cas, davant de la denegació de la sol·licitud, que s'ha de fer per escrit, i s'ha de motivar, l'interessat pot presentar recurs contra la dita decisió davant la jurisdicció competent.
 4. Si les dades que són objecte de supressió s'han comunicat prèviament, el responsable del tractament té l'obligació de notificar la supressió al destinatari a qui s'han comunicat, i aquest darrer, si manté el tractament, també n'ha de dur a terme la supressió.

 

Exercici del dret de supressió

El responsable del fitxer no pot sotmetre l'exercici del dret de supressió a cap formalitat, ni al pagament de cap despesa per part de la persona interessada.

Aquest dret s'exerceix mitjançant petició escrita de la persona interessada.

El dret de supressió és un dret personalíssim i és exercit pel mateix interessat o el seu representant.

Els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió són drets independents de tal manera que l'exercici d'un no és requisit previ per a l'exercici d'un altre.

 

Excepcions a l'exercici del dret de supressió, en general

El responsable pot denegar aquest dret de supressió en els supòsits següents:

 1. quan la conservació de les dades sigui necessària per al responsable del tractament, d'acord amb la normativa vigent
 2. quan la conservació sigui necessària per al compliment de les finalitats legítimes del responsable, dintre dels terminis màxims que, d'acord amb la normativa vigent, siguin aplicables i, en qualsevol cas, durant el termini màxim que sigui necessari per a la finalitat prevista per al seu tractament
 3. quan la conservació sigui necessària en virtut de les relacions jurídiques o de les obligacions contractuals existents entre la persona interessada i el responsable, o per al cas de possibles reclamacions judicials o extrajudicials o obligacions administratives derivades d'aquestes relacions jurídiques o obligacions contractuals

 

Excepcions a l'exercici del dret de supressió, en fitxers de naturalesa pública

Els responsables de fitxers de naturalesa pública poden rebutjar l'exercici del dret de supressió per les persones interessades quan considerin que pugui posar en perill:

 1. La seguretat pública
 2. Les actuacions administratives destinades a assegurar el compliment de les obligacions tributàries
 3. La prevenció o persecució d'infraccions administratives
 4. La prevenció o persecució d'infraccions penals
 5. L'interès públic o del mateix interessat

 

Models

 • Model d'exercici del dret de supressió (.doc ) (.odt )
 • Model de tutela davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret de supressió (.doc ) (.odt )