Vés al contingut

L'incompliment de la Llei qualificada de protecció de dades personals per part de les persones físiques o de persones jurídiques de naturalesa privada, és objecte de sanció administrativa per part de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

L'incompliment d'aquesta Llei per part d'entitats públiques està establert en les disposicions reguladores dels règims disciplinaris. A aquests efectes, la capacitat de sancionar correspon també a l'Agència Andorrana de protecció de dades, sense perjudici dels recursos administratius previstos al Codi de l'Administració o de la tutela judicial que correspongui a les persones interessades.

Les sancions previstes s'entenen sense perjudici de la responsabilitat civil en què pugui incórrer un responsable del tractament en cas d'incompliment de la Llei.