Vés al contingut
 1. En el moment de la recollida de les dades, la persona interessada té dret a ser informada per part del responsable del tractament o del seu representant, de manera clara, expressa, precisa i inequívoca de:
  1. la identitat del responsable del tractament i, si escau, del seu representant
  2. la finalitat del tractament de què seran objecte les dades sol·licitades
  3. dels destinataris o del tipus de destinataris de les dades
  4. del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que se li plantegin i del dret a no atorgar el consentiment per al tractament de les dades així com les conseqüències de no atorgar-lo
  5. l'existència dels drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades, i de com pot exercir-los
 2. El consentiment de la persona interessada s'ha obtenir informant-la clarament de tal manera que sàpiga i entengui inequívocament la finalitat i els usos als quals es destinaran les seves dades objecte de recollida.
  Si s'utilitzen qüestionaris o altres impresos per a la recollida de les dades personals, han de consignar clarament, detalladament i de manera llegible la informació ressenyada als epígrafs anteriors. així com el consentiment de la persona interessada.
 3. És obligació del responsable del tractament conservar el suport que contingui i demostri l'acompliment del deure d'informar. Per a la consecució d'aquest objectiu, pot utilitzar, també, mitjans informàtics o telemàtics. En particular, pot escanejar la documentació en suport paper, sempre que pugui demostrar que en l'automatització no hi ha intervingut cap alteració dels suports originals.
 4. En cas de dubte de la prova de l'existència del consentiment de la persona interessada, la responsabilitat recau sobre el responsable del tractament.