Vés al contingut

Qualsevulla persona interessada té dret a oposar-se a que les seves dades siguin objecte de tractament per part d'un responsable, quan aquest responsable no hagi obtingut les dades directament de la persona interessada.

A aquests efectes, quan un destinatari de dades de caràcter personal sigui objecte d'una comunicació de dades per part d'un responsable del tractament, i dins d'un període màxim de quinze dies hàbils a comptar del moment en què rebi les dades, ha d'informar la persona interessada de les circumstàncies següents:

 1. identitat del nou responsable del tractament o, si escau, del seu representant;
 2. identitat de la persona física o jurídica de la qual el nou responsable ha rebut les dades;
 3. finalitat del tractament de les dades obtingudes;
 4. destinataris o tipus de destinataris de les dades;
 5. drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades i com pot exercir-los.

Dintre d'un termini màxim d'un mes des del moment en què la persona interessada hagi estat informada de les circumstàncies anteriors, aquesta persona pot exercir el seu dret d'oposició, sol·licitant al nou responsable del tractament la supressió de les seves dades. Si al final d'aquest termini no ha exercit el seu dret d'oposició, s'entén que consent al tractament per part del nou responsable.

La denegació al dret d'oposició s'ha de contestar per escrit, i s'ha de motivar; i es pot recórrer davant la jurisdicció competent.

 

Exercici del dret d'oposició

El responsable del fitxer no pot sotmetre l'exercici del dret d'oposició a cap formalitat, ni al pagament de cap despesa per part de la persona interessada.

Aquest dret s'exerceix mitjançant petició escrita de la persona interessada.

El dret d'oposició és un dret personalíssim i és exercit pel mateix interessat o el seu representant.

Els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió són drets independents de tal manera que l'exercici d'un no és requisit previ per a l'exercici d'un altre.

 

Excepcions a l'exercici del dret d'oposició, en general

No es pot exercir el dret d'oposició quan la comunicació de dades, quan:

 1. sigui necessària per al compliment de les finalitats i les funcions dels registres públics expressament regulats
 2. es faci en compliment d'una norma vigent, o per al compliment d'una norma vigent
 3. sigui necessària per al compliment d'obligacions contractuals establertes entre la persona interessada i el responsable del tractament, o sigui necessària per al compliment, el desenvolupament i el control d'altres relacions jurídiques que hi pugui haver entre la persona interessada i el responsable del tractament
 4. sigui necessària per preservar l'interès vital de la persona interessada
 5. sigui requerida per una ordre judicial

 

Excepcions a l'exercici del dret d'oposició, en fitxers de naturalesa pública

Els responsables de fitxers de naturalesa pública poden rebutjar l'exercici dels drets d'oposició per les persones interessades quan considerin que pugui posar en perill:

 1. La seguretat pública
 2. Les actuacions administratives destinades a assegurar el compliment de les obligacions tributàries
 3. La prevenció o persecució d'infraccions administratives
 4. La prevenció o persecució d'infraccions penals
 5. L'interès públic o del mateix interessat
 6. o bé quan es faci entre entitats de naturalesa pública, i aquesta comunicació s'estableixi en les normes de creació de fitxers de naturalesa pública i de conformitat amb els principis relatius a la qualitat de les dades

 

Decisions individuals automatitzades

 1. Tota persona té dret a no veure's sotmesa a una decisió que produeixi efectes jurídics sobre ella o que l'afecti de manera significativa, que es basi únicament en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar determinats aspectes de la seva personalitat
 2. Una persona es pot veure sotmesa a una de les decisions que s'estableixen a l'apartat anterior quan aquesta decisió:
  1. s'hagi adoptat en el marc de la celebració o de l'execució d'un contracte, sempre que la petició de celebració o d'execució del contracte presentada per l'interessat s'hagi satisfet o que existeixin mesures adequades per salvaguardar el seu interès legítim, com la possibilitat de defensar el seu punt de vista, o
  2. estigui autoritzada per una llei que estableixi mesures que garanteixin l'interès legítim de l'interessat.

 

Model

 • Model d'exercici del dret d'oposició (.doc ) (.odt )