Cada model d’inscripció, de modificació o de supressió ha de fer referència a un únic fitxer.

 

En qualsevol cas, la inscripció, modificació o supressió d’un fitxer al Registre Públic d'Inscripció de Fitxers acredita que s’ha complert amb l’obligació d’inscripció i/o actualització de fitxers, de conformitat amb la Llei qualificada de protecció de dades personals, del 15 de desembre del 2003, sense que d’aquesta inscripció o actualització es desprengui que es compleixen la resta de requisits de conformitat amb l’articulat de la dita Llei i els seus reglaments.

 

En el cas de manca de documentació, l'Agència Andorrana de Protecció de Dades pot demanar el complement d’informació necessària.