Vés al contingut

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades exerceix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades personals que es duguin a terme al Principat d'Andorra per part de les administracions públiques andorranes i les persones i entitats privades que siguin responsables del tractament i tinguin el seu domicili o s'hagin constituït d'acord amb les lleis del Principat d'Andorra.

Pel que fa als prestadors de serveis de dades personals que tinguin el seu domicili o s'hagin constituït d'acord amb les lleis del Principat d'Andorra, i amb independència del domicili o la nacionalitat dels responsables de tractament per als quals prestin els seus serveis. L'Agència és competent per verificar que les dades rebudes del responsable del tractament per al qual presta els seus serveis no són emprades pel prestador de serveis de dades personals més enllà de les instruccions rebudes del responsable, o per a finalitats diferents del servei que ha de prestar; i també és competent per garantir el compliment adequat per als prestadors de les mesures tècniques i d'organització suficients per mantenir la confidencialitat i la seguretat de les dades objecte de tractament.

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades exerceix també la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades que portin a terme els responsables del tractament que no estiguin domiciliats al Principat d'Andorra o no s'hagin constituït d'acord amb les lleis del Principat d'Andorra però utilitzin mitjans de tractament de dades personals ubicats al Principat d'Andorra.

És també competència de l'Agència la col·laboració amb altres autoritats i entitats de control en matèria de dades personals d'altres països.