Vés al contingut

C

 • Cessió o comunicació de dades: qualsevol cessió o comunicació de dades de caràcter personal que el responsable del tractament dugui a terme en favor d'un tercer destinatari sempre que les dades siguin utilitzades pel destinatari per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i el cessionari.
 • Comunicació internacional de dades: tota comunicació de dades, o tot accés a les dades per part d'un prestador de serveis de dades personals, quan els destinataris de la comunicació o els prestadors de serveis estiguin domiciliats a l'estranger, o emprin mitjans de tractament de dades personals ubicats a l'estranger per a la comunicació de les dades o per a la prestació del servei.
 • Consentiment de la persona interessada: tota manifestació de voluntat que sigui lliure, específica, clara, indubtable i informada, mitjançant la qual l'interessat consenti el tractament de dades personals que l'afectin.

D

 • Dades personals: tota informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus relativa a una persona física identificada o identificable (“persona interessada”); s'entén per identificable tota persona amb una identitat que es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un número d'identificació o un o diversos elements específics, característics de la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social.
 • Dades sensibles: dades referents a opinions polítiques, creences religioses, pertinença a organitzacions polítiques o sindicals, salut, vida sexual o origen ètnic de les persones interessades.
 • Dades de caràcter personal relacionades amb la salut: tota la informació relativa a la salut passada, present i futura, física o mental, d'una persona; es pot tractar d'una persona sana, malalta o difunta; es consideren dades relacionades amb la salut de les persones, entre d'altres, les relatives al seu percentatge de discapacitat o a la seva informació genètica, i també les relacionades amb el consum d'alcohol, de drogues tòxiques i de substàncies psicotròpiques.
 • Dada anonimitzada: dada que no es pot associar a una persona identificada o identificable, considerant el conjunt dels mitjans que pugui utilitzar raonablement el responsable del tractament o qualsevol altra persona per identificar aquesta persona.
 • Destinatari: tercera persona física o jurídica, servei o qualsevol altre organisme que rebi una comunicació de dades.

F

 • Fitxer de dades personals ("fitxer"): tot conjunt estructurat i organitzat, centralitzat o no, de dades personals, qualsevol que sigui la seva forma o modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.
 • Fitxers de naturales privada: fitxers de dades personals el responsable del tractament dels quals és una persona física o una persona jurídica de naturalesa privada o una societat pública sotmesa al dret privat.
 • Fitxers de naturalesa pública: fitxers de dades personals el responsable del tractament dels quals és l'Administració pública.

I

 • Interès públic: concepte definit i determinat entès com a avantatge general i important i primordial, que justifica la finalitat de la intervenció de l'Estat i en fonamenta la legitimitat, sempre dins del marc de l'objectivitat i dels principis constitucionals de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que comportarien un efecte o establirien una sanció desfavorables, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d'interdicció de tota arbitrarietat.
 • Interès vital: interès essencial per a la vida de la persona interessada.

N

 • Normes de creació, modificació o supressió de fitxers de naturalesa pública: decisions dels òrgans de l'Administració pública definits per al Codi de l'Administració sotmeses a les disposicions de la Llei qualificada de protecció de dades personals, i als textos que la desenvolupen; destinades a regular la creació, la modificació o la supressió de fitxers de naturalesa pública, d'acord amb els requisits establerts a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

P

 • Persona interessada: persona física a la qual corresponen les dades de caràcter personal objecte de tractament.
 • Prestador de serveis de dades personals: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o l'autoritat pública, o el servei o qualsevol altre organisme que, sol o conjuntament amb d'altres, tracta les dades de caràcter personal per compte del responsable del tractament, o que accedeix a les dades personals per a la prestació d'un servei a favor i sota el control del responsable del tractament, sempre que no utilitzi les dades a què tingui accés per a finalitats pròpies, o que no les faci servir més enllà de les instruccions rebudes o per a finalitats diferents del servei que ha de prestar a favor del responsable.

R

 • Registres públics: tots els fitxers de dades personals el responsable del tractament dels quals sigui una entitat pública, als quals les persones interessades estan obligades a facilitar les seves dades a efectes d'inscripció o a altres efectes.
 • Registres públics accessibles: registres públics als quals qualsevol ciutadà o entitat, pública o privada, hi pot tenir accés.
 • Responsable del tractament: la persona física o jurídica, el servei o qualsevol altre organisme competent per decidir sobre el tractament de dades personals i els mitjans que es destinaran a tal tractament, i que vetlla perquè les finalitats que es pretén assolir amb el tractament es corresponguin amb les concretades en la norma o en la decisió de creació del fitxer.

T

 • Tractament de dades personals ("tractament"): qualsevol operació o conjunt d'operacions efectuades mitjançant procediments automatitzats o no, i aplicades a dades de caràcter personal, com la recollida, el registre, l'organització, la conservació, l'elaboració o la modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió, o qualsevol altra forma que en faciliti l'accés, la comparació o la interconnexió, el bloqueig, la supressió o la destrucció.