Vés al contingut

Naturalesa

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades, creada per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, és un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, independent de les Administracions públiques i amb plena capacitat d'obrar. El seu objectiu és protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones, i especialment els relatius a la intimitat.

Instruccions

Dictar les instruccions i les recomanacions necessàries per adequar els tractament de dades personals als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Informes

Emetre informes, amb caràcter consultiu, en el cas de ser sol·licitats, dels projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació legislativa, dels projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que afectin la protecció de dades de caràcter personal.

Opinions

Emetre les seves opinions entorn a altres lleis o normes que afectin la privacitat de les persones físiques i els tractaments i la seguretat de les dades de caràcter personal.

Millores

Proposar millores respecte de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Consultes

Respondre les consultes que les Administracions públiques, les entitats públiques i privades i els ciutadans li formulin sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Peticions

Atendre les peticions que li formuli la ciutadania.

Informació

Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de protecció de dades personals; en particular mitjançant la realització de campanyes de difusió que es considerin adients, i establien a aquest efecte les previsions pressupostàries que corresponguin conforme a l'article 27 del Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Llistar

Redactar, aprovar i publicar la llista de països que disposin de protecció equivalent en matèria de dades personals, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei de protecció de dades personals.

Comunicacions internacionals

Atendre les consultes relatives a la validesa de les comunicacions internacionals de dades personals a països que tenen una legislació que no ofereix un nivell de protecció suficient i inadequat.

Requerir

Requerir als responsables del tractament i als prestadors de serveis de dades personals objecte d'investigació a la legislació vigent i instar judicialment, si s'escau, el cessament de tractaments i la cancel·lació dels fitxers.

Expedients

Incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors relatius als responsables del tractaments dels fitxers de titularitat privada.

Expedients disciplinaris

Instar la incoació d'expedients disciplinaris als casos d'infraccions comeses per òrgans responsables de fitxers de l'Administració pública andorrana, i comprovar l'efectivitat dels expedients.

Memòria anual

Elaborar una memòria anual que s'ha de publicar perquè sigui accessible a tothom de forma pública i generalitzada; s'ha de fer accessible a través dels mitjans telemàtics a què fa referència el capítol dotzè del Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades; la memòria ha d'incloure informació sobre l'aplicació de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), i de les altres disposicions legals i reglamentàries sobre protecció de dades.