Vés al contingut

Consell d'Europa

  • Conveni del Consell d'Europa per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal (Conveni 108) (FR)
  • Modificació del Conveni del Consell d'Europa per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal (Conveni 108 +) (FR)
  • Protocol Addicional al Conveni per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal relatiu a les autoritats de control i a la transferència internacional de dades (FR)Unió Europea

  • Reglament General 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta a tractaments de dades i la lliure circulació d'aquests i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) (FR)(ES)(EN)
  • Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta a tractaments de dades per part d'autoritats competents amb finalitats preventives, d'investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació d'aquestes dades, per la que es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAJ del Consell (ES)(FR)(EN)
  • Directiva 2014/107/UE del Consell de 9 de desembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE en el que respecta a la obligatorietat d'intercanvi automàtic d'informació en l'àmbit fiscal (ES)(FR)(EN)
  • Decisió de la Comissió, de 19 d'octubre de 2010, de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'adequada protecció de les dades personals a Andorra, publicada al Diari Oficial de la UE el 21 d’octubre de 2010 (FR) (ES) (EN) (DE)